Tag Archives: Europa

Europejski Bank Centralny

Cele Europejskiego Banku Centralnego Podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie stabilności cen, co zostało zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią do zadań EBC należą: wyznaczanie i realizacja polityki pieniężnej strefy euro, prowadzenie operacji walutowych, utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych państw strefy euro i zarządzanie tymi rezerwami, wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.…
Czytaj dalej

Strefa euro

Strefa euro jest jednym z największych projektów polityczno-gospodarczych. Łączy 19 krajów Unii Europejskiej, które zgodziły się zrezygnować z własnych walut na rzecz euro, a politykę monetarną oddały w ręce Europejskiego Banku Centralnego. Dołączenie do Eurolandu jest jednak obowiązkowe dla każdego z 28 krajów należących do Unii Europejskiej, za wyjątkiem dwóch - Danii oraz Wielkiej Brytanii.…
Czytaj dalej