Szwajcarski Bank Narodowy

Cele Szwajcarskiego Banku Narodowego

Głównym celem Szwajcarskiego Banku Narodowego (Swiss National Bank - SNB) jest dbanie o stabilny poziom cen w gospodarce. W Szwajcarii prowadzona jest polityka celu inflacyjnego, która określa, że stabilność cen oznacza poziom inflacji konsumenckiej na poziomie niższym od 2% rocznie.1

snb cpi

Ponadto SNB dba o stabilność całego sektora bankowego, a także prowadzi badania statystyczne związane z rynkami finansowymi.

Struktura organizacyjna SNB

Szwajcarski Bank Narodowy (działalność od 1907 roku) wyróżnia się na tle pozostałych banków centralnych, gdyż jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie. Działa on na podstawie specjalnych uprawnień nadanych na podstawie prawa federalnego.

snb notowania

SNB jest zarządzany we współpracy i pod nadzorem organów państwowych. Kapitał akcyjny wynosi 25 milionów franków szwajcarskich, z czego ok. 55% jest w rękach publicznych udziałowców takich jak chociażby kantony (najbliższy odpowiednik to województwa w Polsce). Pozostała część akcji znajduje się głównie w rękach prywatnych podmiotów. Państwo nie posiada żadnych akcji Szwajcarskiego Banku Centralnego.2

Fakt notowania na giełdzie akcji banku implikuje dodatkowe zmiany organizacyjne wewnątrz SNB. Główną różnicą pomiędzy Szwajcarskim Bankiem Centralnym a innymi bankami centralnymi jest fakt istnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zbiera się raz  w roku, w kwietniu. Ze względu na publiczny mandat, jaki posiada SNB, WZA w tym wypadku nie posiada tak rozległych praw jak ma to miejsce spółkach akcyjnych podlegających prawu prywatnemu.

Szwajcarski Bank Centralny wewnątrz posiada trzy główne organy. Najważniejszym jest Rada Prezesów, która jest nadrzędnym organem zarządzającym oraz wykonawczym. Składa się ona z trzech członków, w tym z prezesa oraz vice prezesa banku. Odpowiada ona za prowadzenie polityki monetarnej, strategię inwestycyjna banku oraz za współpracę z innymi bankami centralnymi.

Ponadto istnieje Poszerzona Rada Prezesów, w której zasiada dodatkowych trzech członków. Odpowiada ona za zarządzanie operacyjne i strategiczne SNB. Członkowie Rady Prezesów wybierani są na sześcioletnią kadencję, z możliwością reelekcji na wniosek Rady Banku.

Trzecim organem jest Rada Banku, która kontroluje działalność Szwajcarskiego Banku Narodowego. Składa się ona z 11 czlonków. Sześciu z nich, w tym prezes oraz vice prezes, są wybierani przez Radę Federacyjną (organ pełniący rolę rządu państwa), a pozostałych pięciu członków wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.3

Szwajcarski Bank Narodowy

Posiedzenia Szwajcarskiego Banku Centralnego

SNB cztery razy w roku dokonuje głębokiej analizy sytuacji gospodarczej i monetarnej. Ma to miejsce w marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu. W każdym z tych miesięcy Rada Prezesów dokonuje decyzji w sprawie stóp procentowych oraz publikuje średnioterminowe prognozy względem inflacji.

W czerwcu i w grudniu, SNB podaje rozszerzone informacje o prowadzonej przez siebie polityce monetarnej na konferencji prasowej.

Instrumenty Polityki Pieniężnej

Głównym instrumentem stosowanym przez Szwajcarski Bank Narodowy jest docelowy kanał wartości dla trzymiesięcznej stawki LIBOR CHF. Kanał ma zwyczajowo przedział 100 punktów bazowych (1 punkt procentowy), a SNB poprzez operacje otwartego rynku stara się, aby 3m LIBOR CHF znalazł się po środku tego przedziału. Wyznaczając poziom docelowy stopy procentowej SNB wpływa na koszt pozyskania pieniądza, oddziałując na konsumentów, przedsiębiorstwa i inflację, podobnie jak czynią to inne banki centralne.4

snb libor

SNB inwestuje również posiadane aktywa, co także wypełnia funkcje polityki monetarnej. Aktywa banku składają się głównie z zagranicznych walut, złota oraz aktywów finansowych.

snb eurchf

Szwajcarski Bank Narodowy przez prawie 3,5 roku pomiędzy 6 września 2011 roku a 15 stycznia 2015 roku bronił bezpośrednio swojej waluty. W 2011 roku SNB zapowiedziało, że będzie interweniować, jeżeli kurs pary EURCHF spadnie poniżej poziomu 1,20. Kurs wymiany szwajcarskiego franka na euro w okresie trwania tej obietnicy banku był w rzeczywistości broniony. Przez cały ten okres, fakt obrony był tylko słownym zapewnieniem. Szwajcarski Bank Centralny zapoczątkował obronę franka, po to, by ten przestał się umacniać. Niemniej jednak w styczniu 2015 roku wzmożona presja na osłabienie się euro związana z oczekiwaniami wprowadzenia programu Quantitative Easing w strefie euro zmusił SNB do zarzucenia obrony bariery na EURCHF, co wywołało drastyczne spadki i doprowadziło do upadku wielu brokerów na rynku Forex, a także było początkiem protestów w Polsce osób, które wzięły kredyt we franku szwajcarskim

Otoczenie makroekonomiczne

Globalne otoczenie dla polityki monetarnej Szwajcarskiego Banku Centralnego pozostaje kluczowe. Szwajcaria jak i sam szwajcarski frank uważane są za tzw. bezpieczną przystać (safe haven). Jest to określenie dla walorów, w które inwestorzy lokują kapitał w okresach zmożonej niepewności na rynkach. W momencie, gdy występuje ryzyko zrealizowania jakiekolwiek negatywnego scenariusza dla światowych rynków finansowych, inwestorzy poszukują walorów, w których mogliby bezpiecznie przechować swoje środki. Za taki rodzaj aktywa uważany jest właśnie szwajcarski frank. Ma to bardzo duże implikacje dla szwajcarskiej gospodarki oraz SNB.

snb usdchf

Praktycznie niezmiennie od 2001 roku frank szwajcarski umacnia się względem dolara amerykańskiego. Wzrost wartości CHF przyspiesza dodatkowo w momentach wzrostu niepewności na rynku. Umocnienie się krajowej waluty sprawia, że eksporterzy danego kraju są mniej konkurencyjni. Wzrost wartości waluty również sprzyja zahamowaniu wzrostu inflacji, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do deflacji. To właśnie przytrafiło się Szwajcarii i z tego powodu SNB przez szereg interwencji stara się osłabiać szwajcarską walutę.


Źródła:

  1. Definition of price stability, http://www.snb.ch/en/iabout/monpol/id/monpol_strat#t8 (20.01.2015)
  2. The National Bank as a joint-stock company, http://www.snb.ch/en/iabout/snb/org/id/snb_org_stock (20.01.2015)
  3. Organisation, http://www.snb.ch/en/iabout/snb/org/id/snb_org_org (1.06.2015)
  4. Libor Target Range, http://www.snb.ch/en/iabout/monpol/id/monpol_strat#t14 (1.06.2015)

Zdjęcie wyróżniające: Marc Kalmann 

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.