Polska

Polska znajduje się na 24. miejscu pod względem wielkości gospodarki i jest to jedyny z opisywanych krajów, który zaliczany jest przez inwestorów do państw rozwijających się. Jest jednocześnie jednym z najbardziej stabilnych, wśród wszystkich gospodarek wschodzących, co stawia ten kraj w dość trudnej sytuacji jeśli chodzi o globalne przepływy kapitału. Polska z jednej strony, nie oferuje tego potencjału co kraje azjatyckie czy BRICS (więc jest często pomijana jeśli chodzi o globalną alokację kapitału), a z drugiej, nie zapewnia bezpieczeństwa i stabilności na miarę państw najlepiej rozwiniętych (przez co polskie aktywa są czułe na wzrost globalnej awersji do ryzyka).

To, że Polska notuje stosunkowo dynamiczny i stabilny wzrost PKB sprawiło, że w czasie recesji była jednym z najsilniejszych państw Europy - kiedy w 2009 skurczyły się niemal wszystkie europejskie gospodarki, nasz kraj zanotował niewielki wzrost i był to najlepszy wynik na tle całego kontynentu. Był to wynik spowodowany w dużej mierze znacząco osłabioną względem 2008 roku złotówką, dzięki której na atrakcyjności zyskał polski eksport i to właśnie on zazielenił Polskę na tle czerwonej Europy.

Polska w Europie

Polska w maju 2004 roku dołączyła do Unii Europejskiej i choć jest do tego zobowiązana, wciąż nie przyjęła europejskiej waluty, czyli Euro, więc nadal obiegową walutą jest polski złoty, a pieczę nad jego emisją i wartością sprawuje krajowy bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski. Pozostawanie poza unią monetarną sprawia, że Polska ma mniejszy wpływ na losy UE niż kraje Strefy Euro. Jest jednak krajem, który otrzymuje najwięcej dopłat i dotacji wśród wszystkich państw Wspólnoty. Pomimo stabilnego wzrostu gospodarczego i pomocy ze strony Unii Europejskiej, polską gospodarkę nadal charakteryzują problemy dotyczące krajów rozwijających się, takie jak niski poziom płac, relatywnie wysokie, utrzymujące się przez długi czas bezrobocie oraz fakt, że młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy na zachód Europy. Wiele z tych problemów ma swoje źródło w niesprzyjającym środowisku dla biznesu, jaki Polska utrzymuje. Wysoki poziom biurokratyzacji, krótkowzroczność urzędników oraz wysokie koszty, jakie na pracodawców narzuca polityka państwa opiekuńczego sprawiają, że prowadzenie krajowej firmy i zatrudnianie pracowników nie jest łatwe.

Największym i jednym z najbardziej pilnych zagrożeń dla stabilności kraju jest nieefektywny system emerytalny, którego sytuację dodatkowo pogorszyło umorzenie części środków, jakie Polacy zgromadzili w Otwartych Funduszach Emerytalnych, czego celem było obniżenie poziomu długu publicznego. Problem jest o tyle trudny, że struktura demograficzna polskiego społeczeństwa jest wyjątkowo niesprzyjająca, ponieważ stosunek liczby ludzi w wieku produkcyjnym do ogółu społeczeństwa spada, z kolei ludzi starszych, otrzymujących emerytury, jest coraz więcej. Jeśli sytuacja się nie zmieni, jedynie kwestią czasu pozostanie to, że system emerytalny stanie się całkowicie niewydolny.

polska stopy procentowe

O kierunkach polskiej polityki monetarnej decyduje funkcjonująca przy Narodowym Banku Polskim i składająca się z 10 osób Rada Polityki Pieniężnej. Jej przewodniczącym jest naturalnie prezes NBP. Krajowa Rada nie należy do najbardziej aktywnych, nie podejmuje działań pochopnie, a stopy procentowe utrzymywane są na relatywnie wysokim poziomie.

Polacy handlują z Niemcami

Choć polska gospodarka charakteryzuje się silnym i stabilnym popytem wewnętrznym, handel zagraniczny zaczyna ogrywać coraz ważniejszą rolę. Tańszy niż przed kryzysem złoty znacząco uatrakcyjnił polski eksport, który w dużej mierze przyczynił się do tego, że krajowy wzrost gospodarczy zaliczył tak świetne wyniki, a Polska notuje w bilansie handlowym coraz mniejszy deficyt.

Najpopularniejsze polskie produkty eksportowe to maszyny, samochody, oraz szeroko wykorzystywane w przemyśle metale przemysłowe, produkty chemiczne i plastiki, ropa naftowa oraz elektronika. Importujemy z kolei bardzo podobne produkty, naturalnie ropę naftową, samochody i części samochodowe, maszyny przemysłowe oraz elektronikę.

polska handel zagraniczny

Polska handluje naturalnie głównie z Europą, państwa naszego kontynentu odpowiadają za około 80% wymiany handlowej, z czego ¼ to Niemcy, jesteśmy więc znacząco powiązany z naszym zachodnim sąsiadem, a wszelkie problemy z koniunkturą na tamtym rynku, dość szybko przenoszą się również na Polskę. Inni znaczący partnerzy Polski to także Rosja i Chiny.

Polska - kraj wciąż rozwijający się czy już rozwinięty?

Wciąż istnieją sporne opinie dotyczące tej kwestii. Naturalnie chcemy być zaliczani do grona państw zachodnich i uważamy, że znacząco różnimy się w tej sprawie od Ukraińców czy Białorusinów (Polska, w przeciwieństwie do tych krajów znajduje się w OECD), same chęci jednak nie wystarczą. Polska uznawana jest za gospodarkę wschodzącą przez 7 z 8 najważniejszych agencji (w tym MFW, MSCI, Standard&Poors), a także doświadcza podobnych problemów i charakterystyk, jakie cechują państwa rozwijające się. Swoje zdanie ma na ten temat również globalny kapitał, który jednoznacznie przypisuje polską giełdę do odpowiedniej kategorii.

polska giełda

Brak zrozumienia tej kwestii jest źródłem wielu frustracji Polaków. Przegrywamy bowiem w zestawieniach dotyczących jakości życia, gdy porównujemy się do Niemców, Szwajcarów czy Japończyków. Zazdrościmy im wysokich pensji, zorganizowania państwa czy wyższego standardu życia. Próbując gonić ich poziom rozwoju korzystamy z kredytów i budujemy majątek za pomocą pieniędzy banków, zapominając, że prawdziwe bogactwo rodzi się z oszczędności, które tamte kraje (oczywiście w lepszy lub gorszy sposób) gromadziły przez lata.

Z drugiej strony, oczekujemy pomocy państwa, które powinno troszczyć się o nasze pensje i podnosić je za pomocą interwencji, nie zaś długotrwałego wzmacniania biznesu i narodowej przedsiębiorczości. Płace w Polsce wyglądają lepiej niż w krajach z naszej grupy, trudno jest to jednak docenić, gdy próbuje się porównywać do państw bardziej zaawansowanych. Rząd ma więc w takim środowisku większą ochotę na wspieranie społeczeństwa kosztem przedsiębiorców (podnoszenie płacy minimalnej, oskładkowywanie umów cywilno-prawnych, zwiększanie obciążeń przedsiębiorców), niż na budowanie środowiska przyjaznego dla firm.

Problem z identyfikacją ma również globalne konsekwencje. Rozdarta między kraje rozwinięte i rozwijające Polska nie jest w czasach niepokoju uważana za kraj bezpieczny (jak pozostałe zaawansowane gospodarki) i zdecydowanie nie należy do krajów atrakcyjnych inwestycyjnie (na miarę gospodarek wschodzących). Ma to jednak również swoją dobrą stronę - nasza, pomijana przez globalny kapitał gospodarka cechuje się znacznie większą stabilnością niż jej południowoamerykańskie czy azjatyckie odpowiedniki.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.