Bank Rezerwy Australii

Cele Banku Rezerwy Australii

Rada Nadzorcza Banku Australii, podobnie jak zarządy pozostałych banków centralnych, skupia się na utrzymaniu stabilnego wzrostu poziomu cen, jednak jest w tym zakresie nieco mniej rygorystyczna. Cel inflacyjny nie tylko ustalony jest na poziomie 2-3 procent rocznie, ale i w dokumentach Banku jasno zaznaczone jest, że nie chodzi o sam wskaźnik cen, ale jego średnioterminową średnią1. To sprawia, że RBA dopuszcza większe lub mniejsze krótkoterminowe odchylenia od planu, które wynikają z nieprecyzyjnych obliczeń w prognozach oraz naturalnego opóźnienia skutków zmian polityki monetarnej.

rba inflacja

Oprócz tego, celem Banku są mniej mierzalne utrzymywanie pełnego poziomu zatrudnienia oraz wzrostu zamożności australijskiego społeczeństwa. Są to jednak typowe zamierzenia, jakich wymaga się od każdego banku centralnego, stąd również Bank Rezerwy Australii nie ma z tego powodu żadnych dodatkowych uprawnień, a głównym narzędziem jakim Bank ten może operować są naturalnie stopy procentowe.

RBA jest skutecznym bankiem centralnym, jeśli chodzi o utrzymywanie stabilnej inflacji. Od momentu gdy został określony cel inflacyjny, wzrost cen utrzymuje się w dość stabilnym przedziale 1-4% w średnim terminie, a większe odchylenia spowodowane są głównie czynnikami globalnymi.

Struktura organizacyjna banku

Główna działalność RBA rozdzielona została między dwa zespoły - Radę Nadzorczą, oraz Radę ds. Systemu płatności. Z punktu widzenia polityki monetarnej to pierwsza z Rad ma większe znaczenie, ponieważ to ona zajmuje się jej prowadzeniem. Przewodzi jej prezes Banku (podobnie jak w przypadku Rady ds. Systemu płatności), a odpowiada ona nie tylko za ustalanie kierunku polityki pieniężnej, ale i zapewnienie stabilności australijskiego systemu finansowego.

Zadania Rady Nadzorczej Banku Australii uporządkowane zostały w trzech obszarach:

  • utrzymanie stabilności australijskiej waluty
  • dążenie do osiągnięcia pełnego zatrudnienia
  • zapewnienie wzrostu zamożności australijskiego społeczeństwa

Składa się ona z 9 członków - przede wszystkim jej prezesa, Glenna Stevensa, jego zastępcy, Sekretarza Skarbu oraz 6 innych członków zwykłych. Zbierają się oni na regularnych posiedzeniach 11 razy w roku, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, za wyjątkiem stycznia. Każde posiedzenie kończy ogłoszenie podjętej decyzji (przegłosowanej większością głosów, wśród których głos przewodniczącego jest decydujący), oraz publikacja sprawozdania dwa tygodnie później2.

RBA GLENN STEVENS ECONOMICS COMMITTEE

Instrumenty polityki pieniężnej

RBA należy do grona konwencjonalnych banków centralnych, które skupiają swoje działania głównie na manipulacji rynkową stopą procentową, która, podobnie jak w innych krajach, określa oprocentowanie stopy overnight, po której banki pożyczają sobie nawzajem kapitał. Zadanie utrzymania tej stopy w okolicach celu wyznaczonego przez główną stopę procentową Banku należy do Departamentu Rynku Wewnętrznego, który od kolejnego dnia po decyzji Rady RBA poprzez operacje otwartego rynku wpływa na płynność sektora międzybankowego3.

rba stopa procentowa

Bank Rezerwy Australii, w porównaniu do pozostałych banków centralnych krajów rozwiniętych, utrzymuje względnie jastrzębią politykę monetarną, nawet pomimo ostatniej obniżki stóp procentowych. Dzięki niskiej zależności od koniunktury krajów Zachodu Bank ten nie zdecydował się również na wprowadzenie żadnego programu luzowania ilościowego, a jego decyzje w sprawie stóp procentowych podyktowane były głównie dużą siłą australijskiej waluty, a także sytuacją gospodarczą Chin.

Niezależnie od swojej konwecjonalności, RBA jest bardzo aktywnym bankiem centralnym jeśli chodzi o interwencje słowne. Prezes Banku, Glenn Stevens, ochoczo dzieli się z rynkiem swoimi przemyśleniami nt. kursu dolara australijskiego, czym zwykle wpływał bardzo skutecznie na jego notowania. Interwencje te jednak w miarę upływu czasu traciły na znaczeniu, w związku z czym RBA musiało je poprzeć faktyczną obniżką stóp procentowych. Dzięki temu dolar australijski zbliżył się do poziomów uznawanych przez Stevensa jako “sprawiedliwe”, jednak jedynie w odniesieniu do dolara amerykańskiego, ponieważ wartość AUD względem koszyka walut wciąż jest zawyżona.

Otoczenie makroekonomiczne

Australijska polityka monetarna ma do czynienia z trzema ważnymi czynnikami związanymi z globalną koniukturą.

Pierwszym jest zjawisko Carry Trade. Z powodu ekspansywnej polityki pieniężnej na świecie, oraz wciąż względnie wysokich stóp procentowych w Australii, dolar australijski jest bardzo popularną walutą jeśli chodzi o inwestowanie pod kątek Carry Trade. Napływ globalnego kapitału naturalnie podnosił wartość australijskiej waluty, którą RBA usilnie stara się teraz obniżyć.

rba carry trade

Drugim czynnikiem jest trend cen surowców, których wydobyciem zajmuje się ten kraj. Australia jest jednym z największych producentów i eksporterów przede wszystkim rudy żelaza oraz złota, które sprzedaje głównie Chinom. Ich niska cena to spadające wpływy do australijskiego budżetu oraz problemy finansowe firm, które się tym zajmują. Stąd, indeks cen surowców mocno koreluje ze wzrostem gospodarczym w tym kraju i wywiera presję na RBA, by ten luzował warunki kredytowe.

rba surowce

Trzecim ważnym elementem jest uzależnienie gospodarki australijskiej od drugiej największej na świecie - Chin. To Państwo Środka stanowi dla Australii największy rynek zbytu, stąd jego kondycja wpływa na wzrost gospodarczy Australii nie tylko pośrednio (niski popyt z Chin obniża rynkowe ceny surowców, które Australia sprzedaje) ale i bezpośrednio, obniżając jej eksport.rba chiny

Jak dotąd, te aspekty wciąż stanowią dla Australii zagrożenie, a przez to mają ogromne znaczenie również dla Banku Rezerwy Australii, dla którego bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe kraju, jak dla każdego innego kraju, jest celem nadrzędnym.


Źródła:

  1. Inflation Target http://www.rba.gov.au/monetary-policy/inflation-target.html
  2. Reserve Bank Board http://www.rba.gov.au/about-rba/boards/rba-board.html
  3. The implementation of Monetary Policy http://www.rba.gov.au/monetary-policy/about.html#the_implementation_of_monetary_policy

Zdjęcie wyróżniające: wapropertynews 

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.