Cele Banku Kanady

Bank Kanady, podobnie jak pozostałe banki centralne skupia się na utrzymywaniu stabilnej inflacji, jednak jak żaden inny, nadaje jej ogromną wagę. Cel inflacyjny ustanowiony został na poziomie 2% rocznie i to właśnie w nim Bank Kanady upatruje źródła stabilności systemu gospodarczego oraz rosnącego dobrobytu Kanadyjczyków1. Naturalnie, instytucja ta dopuszcza pewne odchylenia od celu i nie interweniuje, dopóki wskaźnik inflacji utrzymuje się w przedziale 1-3%.

boc inflacja

Choć nadrzędnym celem jest utrzymanie odpowiedniej inflacji, BOC zwraca również uwagę na kurs kanadyjskiego dolara. Określa on cenę importowanych i eksportowanych dóbr, a więc jest ważnym czynnikiem wpływającym na inflację. Ważny jest nie tylko kurs wymiany dolara kanadyjskiego i amerykańskiego, ale również kursy walut tych krajów, z którymi Kanada konkuruje o największy rynek zbytu dla swoich towarów - Stanów Zjednoczonych.

Struktura organizacyjna BOC

W strukturze Banku Kanady istnieją dwa ważne ciała - Rada Banku, oraz Komitet Przeglądu Polityki Monetarnej. Rada odpowiada za podejmowanie decyzji w sprawie zmian stóp procentowych. Składa się ona z Prezesa Banku (którym obecnie jest Stephen Poloz), Starszego Zastępcy, oraz czterech innych Zastępców Prezesa. Zbierają się oni 8 razy w roku, a decyzja i późniejsza konferencja prasowa ma miejsce zawsze w środę. Co ciekawe, wszystkich 6 członków dotyczy tzw. “blackout” czyli okres, gdy nie mogą oni pojawiać się w mediach, dawać wywiadów ani prelekcji, ani też w inny sposób sygnalizować ewentualnych poglądów na gospodarkę, tak by nie sugerować ostatecznej decyzji. Okres ten zaczyna się we wtorek (gdy razem z decyzją publikowany jest raport o polityce monetarnej) lub w środę (gdy opublikowana jest sama decyzja) w tygodniu poprzedzającym, a kończy się po opublikowaniu oficjalnej decyzji dotyczącej stóp procentowych. Raport o polityce monetarnej publikowany jest co drugie posiedzenie.

Drugie z ciał - Komitet Przeglądu Polityki Monetarnej - odpowiada za przygotowanie materiałów, na podstawie których podjęta zostanie decyzja, oraz przeprowadzenie duskusji, dzięki której każdy z członków Rady określi swoją opinię. Komitet składa się naturalnie z członków, którzy zasiadają również w Radzie Banku, a także 5-6 doradców, oraz szefów 4 departamentów gospodarczych, których zadaniem jest monitorowanie sytuacji gospodarczej w Kanadzie i za granicą.

bank kanady

Proces decyzyjny jest jednym z najdłuższych wśród pozostałych banków centralnych. Zaczyna się on dwa i pół tygodnia przed podjęciem ostatecznej decyzji. Radzie przedstawiona zostaje wtedy prezentacja stworzona przez dwa departamenty (badających koniunkturę w kraju i na świecie). Półtora tygodnia później ma miejsce Główny Briefing, podczas którego zaangażowane są wszystkie cztery departamenty (oprócz poprzednich także te, badające stabilność finansową oraz kondycję rynków finansowych). Następnie, w czwartek w tygodniu poprzedzającym decyzję Radzie zaprezentowana zostaje ostateczna rekomendacja, po czym ma ona czas, na dyskusje we własnym gronie. Decyzja podjęta zostaje we wtorek i wtedy też konstruuje się oficjalne oświadczenie, które zostaje podane do wiadomości dzień później2.

Instrumenty polityki pieniężnej

Celem Banku Kanady jest wpływanie na rynkową stopę overnight, wyznaczającą oprocentowanie środków, jakie banki pożyczają sobie na okres jednej nocy. Tym samym główna stopa procentowa to inaczej cel dla rynkowej stopy overnight, jaki BOC uważa za najbardziej odpowiedni w danych warunkach. Jednocześnie, za pomocą stopy depozytowej i lombardowej wyznaczona maksymalny i minimalny zakres wahań dla stopy overnight3. Działanie takie skutecznie ogranicza wahania rynkowych stóp procentowych, ponieważ gdy zaczynają one przewyższać stopę lombardową, lub spadają poniżej stopy depozytowej, banki komercyjne przestają przeprowadzać operacje ze sobą nawzajem, a swoje potrzeby zgłaszają w banku centralnym.

boc stopa procentowa

Bank Kanady, podobnie jak pozostałe banki centralne, nie tylko biernie obserwuje zachowanie rynkowych stóp procentowych i włącza się do akcji gdy zbliżają się one do ograniczeń wynikających z prowadzonej polityki monetarnej. BOC aktywnie przeprowadza operacje otwartego rynku po to, by stopa overnight przez cały czas znajdowała się w okolicach głównej stopy procentowej.

Otoczenie makroekonomiczne

Kanada jest państwem eksportującym surowce, przez co koniunktura na świecie i wartość jej waluty ma ogromne znaczenie dla wzrostu gospodarczego w tym kraju. Stąd też, Bank Kanady musi na bieżąco monitorować globalną koniunkturę oraz zagrożenia dla zagranicznego popytu na kanadyjski eksport. Jeżeli sytuacja zagranicy jest pozytywna, a kraje zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na towary i surowce pochodzące z Kanady, wspierają tym samym wartość kanadyjskiego dolara. To wpływa z kolei zarówno na atrakcyjność tych produktów (w przeliczeniu na inną walutę stają się one coraz droższe) oraz krajową inflację. Stąd też, Bank Kanady, choć nie interweniuje aktywnie na rynku walutowym, decyzje dotyczące polityki monetarnej podejmuje również z uwzględnieniem kursu walutowego.

boc ropa

Kanada cieszy się mianem eksportera netto towarów i surowców, takich jak węgiel, pszenica, aluminium, żelazo czy ropa naftowa. Spadek ich cen ma silny wpływ na gospodarczą koniunkturę, co dobitnie pokazuje spadek cen ropy naftowej w ostatnich miesiącach. Taniejąca ropa nie tylko wpłynęła negatywnie na kanadyjski eksport, ale również zagroziła kondycji finansowej tamtejszych firm wydobywających ten surowiec. Z tego też powodu, Bank Kanady zdecydował się na obniżkę stóp procentowych na przełomie 2014 i 2015 roku.

Polityka monetarna BOC w ogromnej mierze zależy również od działań amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Można wręcz powiedzieć, że przeważnie Bank Kanady “naśladuje BOC”. Dzieje się tak, ponieważ kanadyjska gospodarka w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od koniunktury w Stanach Zjednoczonych, które są głównym partnerem handlowym Kanady. Amerykanie odpowiadają za aż ponad 60% kanadyjskiego eksportu, stąd też zadyszka amerykańskiej gospodarki odbija się zwykle Kanadyjczykom czkawką. Z tego powodu, dane publikowane dla Stanów Zjednoczonych obserwowane są nie tylko przez inwestorów zainteresowanych kanadyjską walutą, ale również przez bank centralny tego kraju.


Źródła:

  1. Inflation Target http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/11/why_canada_inflation_target.pdf 
  2. Decision making process http://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/decision-making-process/
  3. Target for the Overnight Rate http://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/

Zdjęcie wyróżniające: Obert Madondo 

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.