Cele Banku Japonii

Bank Japonii (BOJ) to najważniejszy bank centralny regionu Azji i Pacyfiku. Różni się on nieco od innych banków swoim podstawowym celem - naturalnie również chodzi o utrzymanie stabilnego wzrostu poziomu cen, jednak w przypadku Japonii pierwszym zadaniem jest go najpierw “wywołać”, a dopiero później “utrzymać”.

Skomplikowana i trudna sytuacja tego kraju (Japonia od lat walczy z deflacją i marazmem gospodarczym) sprawiła, że władze tego kraju wspólnie z bankiem centralnym podjąć musiały określone działania. Kwintesencją tych działań jest tzw. Abenomika, czyli plan reform gospodarczych, strukturalnych i przede wszystkim szerokiej stymulacji monetarnej, które wyciągnąć mają gospodarkę ze stagnacji i wieloletniej deflacji.

boj inflacja

Bank Japonii skupia się więc przede wszystkim na wywołaniu inflacji, która wpłynęłaby pozytywnie na aktywność gospodarczą konsumentów i przedsiębiorstw. BOJ zamierza doprowadzić do wzrostu CPI w stabilnym tempie 2% rocznie w czasie najkrótszym jak to tylko możliwe, a następnie poziom ten utrzymać.

Struktura organizacyjna banku

Rada zarządzająca Bankiem Japonii składa się z 9 osób - przewodniczącego (obecnie stanowisko to piastuje Haruhiko Kuroda), jego dwóch zastępców oraz 6 członków Rady. Osoby te wspólnie podejmują decyzje dotyczące polityki pieniężnej. Dodatkowo, zastępcy przewodniczącego wspólnie z 6 dyrektorami wykonawczymi kontrolują pracę członków oraz pracowników Banku, a także nadzorują ogólną skutecznością działań BOJ. Rada ta jest bardzo odważna w swoich działaniach, co potwierdza fakt, że Bank Japonii znajduje się obecnie w czołówce banków prowadzących najluźniejszą politykę monetarną na świecie. Jest to jednak spowodowane faktem, że problemy Japonii są znacznie trudniejsze niż w przypadku innych krajów, a ich rozwiązanie wymaga zdecydowanych działań.2

Dwudniowe posiedzenia Rady Banku Japonii odbywają się w odstępach miesięcznych (plus minus 1 tydzień), a kończy je konferencja oraz publikacja stanowiska argumentującego ewentualne decyzje oraz bieżącą kondycję japońskiej gospodarki. Sprawozdanie z posiedzenia upubliczniane jest około miesiąc po każdym spotkaniu.

Financial Risk Management 2.0?: Haruhiko Kuroda

Instrumenty polityki pieniężnej

W kwietniu 2013 roku Bank Japonii podjął historyczną i bardzo ważną, ale też bardzo ryzykowną decyzję - zrezygnował z ustalania poziomu stóp procentowych i od tego czasu zamierzał kontrolować politykę monetarną sterując jedynie wielkością bazy monetarnej tego kraju. Jednocześnie, Haruhiko Kuroda zapowiedział wprowadzenie programu QE, czyli skupu obligacji i innych papierów wartościowych w celu zwiększenia inflacji. Już wtedy, biorąc pod uwagę wielkość japońskiej gospodarki, program ten miał znaczącą wielkość, jednak po negatywnym efekcie podwyżki podatku VAT w kwietniu rok później, skup aktywów został rozszerzony.

Obecnie Bank Japonii chce, by baza monetarna rosła o 80 bilionów jenów (660 miliardów dolarów) rocznie. BOJ m.in. rozszerza swój bilans o taką ilość japońskich obligacji, by ich łączna wartość na rachunku Banku rosła o 80 bln jenów rocznie. Co warte wspomnienia, jest to suma równa około 13 procentom wielkości całej japońskiej gospodarki. Oprócz tego Bank skupuje także ETF’y na japońskie indeksy giełdowe (3 bln jenów rocznie) oraz REIT’y (90 mld jenów rocznie), a więc BOJ stymuluje także bezpośrednio japoński parkiet giełdowy oraz rynek nieruchomości.3

boj aktywa

Choć Bank Japonii nie interweniuje bezpośrednio na rynku walutowym, to jednak jego działania mają ogromny wpływ na notowania japońskiego jena, który dynamicznie osłabia się już od końca 2012 roku. Nigdy nie był to cel sam w sobie, jednak słaby jen oczywiście sprzyja gospodarce tego kraju - eksport to ogromna część japońskiego PKB a i słabsza waluta wpływa pozytywnie na inflację danego kraju.

 Otoczenie makroekonomiczne

W przypadku Japonii i jej waluty występuje czynnik szczególny dla niektórych najlepiej rozwiniętych gospodarek - japoński jen uważany jest za aktywo safe-haven. W normalnej sytuacji miałoby to ogromne znacznie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji przez BOJ, podobnie jak jest to w przypadku Narodowego Banku Szwajcarii. Biorąc jednak pod uwagę skalę działań Banku Japonii, efekt bezpiecznej waluty ma znaczenie jedynie krótkoterminowe - notowania jena korelują z zachowaniem indeksu S&P500 głównie w krótkim terminie, szczególnie w przypadku nagłego wzrostu lub spadku globalnej awersji do ryzyka. BOJ to obok EBC ten bank centralny, który luzuje politykę monetarną najmocniej, co obrazuje zresztą wykres każdej pary walutowej powiązanej z jenem.


Źródła:

  1. The "Price Stability Target" under the Framework for the Conduct of Monetary Policy https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/k130122b.pdf (04.05.2015)
  2. Organization of the Bank https://www.boj.or.jp/en/about/organization/chart.pdf (04.05.2015)
  3. Expansion of the Quantitative and Qualitative Monetary Easing https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2014/k141031a.pdf (04.05.2015)

Zdjęcie wyróżniające: Yamashita Yohei 

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.